Artikel 1. Naam en zetel

De vereniging draagt de naam “Open Jongeren Vereniging De Koornbeurs” en is gevestigd te Delft. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Doel

Het doel van de vereniging is een bijdrage te leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke bewustwording van jongeren, een ontmoetingsplaats voor jongeren te zijn, een kritische en actieve houding ten aanzien van de maatschappij te bevorderen en bij te dragen aan de strijd tegen het maatschappelijk onrecht en voor een betere samenleving.

Artikel 3. Middelen

De vereniging probeert haar doel te bereiken door:

a. het houden van bijeenkomsten;

b. het oprichten van en zo nodig in stand houden van groepen;

c. het onderhouden van betrekkingen met andere organisaties;

d. het op peil houden van de benodigde faciliteiten;

e. andere middelen.

Artikel 4. Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging vloeien voort uit:

a. contributies;

b. barinkomsten;

c. erfstellingen, legaten en schenkingen;

d. overige inkomsten, te regelen in de reglementen.

Alle voor de vereniging verworven geldmiddelen dienen gebruikt te worden om het doel te realiseren.

Artikel 5. Lidmaatschap

De vereniging kent uitsluitend gewone leden. Leden zijn zij, die als zodanig door de ledenvergadering zijn erkend. Leden worden geacht in te stemmen met het doel van de vereniging. Slechts natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging.

Artikel 6. Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap kan slechts eindigen:

a. door het overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan het hele jaar door geschieden en is met onmiddellijke ingang, tenzij door het lid een later tijdstip is aangegeven.

Opzegging door de vereniging kan slechts geschieden in de gevallen als in de wet bepaald, alsmede in geval van het ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdig nakomen van enige financiële verplichting aan de vereniging. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur op de wijze als in de reglementen uitgewerkt.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ledenvergadering besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap. Dit kan uitsluitend geschieden op een ledenvergadering, waarin ten minste drie vierde van het aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is, met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.

Beëindiging van het lidmaatschap kan niet geschieden met terugwerkende kracht.

Artikel 7. Schorsingen

Een lid, dat handelt in strijd met statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, kan worden geschorst, dat wil zeggen tijdelijk van alle rechten van het lidmaatschap uitgesloten worden, met inachtneming van de bepalingen in deze statuten en in de reglementen omtrent rechten van geschorste leden. De plichten van het betrokken lid aan de vereniging blijven echter onverminderd gelden.

Het bestuur is bevoegd om tot schorsing over te gaan voor een periode van maximaal dertig dagen. Als het bestuur overgaat tot schorsing moet de ledenvergadering binnen de periode waarvoor het bestuur de schorsing uitgesproken heeft over de schorsing een besluit nemen. Het betrokken lid wordt schriftelijk speciaal voor deze ledenvergadering uitgenodigd, ten minste zeven dagen voor deze ledenvergadering.

De ledenvergadering kan een lid schorsen voor een periode van ten hoogste één jaar. Terzake van schorsing besluit de ledenvergadering met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 8. De ledenvergadering

De ledenvergadering is de vergadering van de leden en wordt gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. De ledenvergadering is het hoogste besluitvormend orgaan binnen de vereniging.

De bijeenroeping van de ledenvergadering geschiedt door uitnodiging van alle stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de uitnodiging worden de te behandelen onderwerpen vermeld en voor de besluitvorming noodzakelijke stukken bijgevoegd.

Alle leden die niet door de ledenvergadering zijn geschorst hebben stemrecht. Ieder van hen heeft één stem. Een stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden.

Toegang tot de ledenvergadering hebben alle stemgerechtigden, alsmede zij die door het bestuur en/of de ledenvergadering zijn uitgenodigd.

Van het ter ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden; deze worden in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld.

De ledenvergadering komt minstens zo vaak bijeen als de reglementen dit eisen, doch niet minder dan twee maal per jaar. Op schriftelijk verzoek van ten minste één tiende van het totaal aantal stemgerechtigden of ten minste tien stemgerechtigden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Artikel 9. Bestuur

De vereniging heeft een bestuur dat uit ten minste vijf en ten hoogste acht personen bestaat, waaronder in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De ledenvergadering besluit over het instellen van de overige functies. Daalt het aantal bestuursleden onder de vijf, dan blijft het bestuur bevoegd.

Een bestuurslid wordt uit de leden van de vereniging door de ledenvergadering verkozen voor een periode van niet meer dan dertien maanden. Alle niet door de ledenvergadering geschorste leden van de vereniging kunnen zich kandidaat stellen voor een functie in het bestuur. De procedure die bij de verkiezing wordt gevolgd staat beschreven in de reglementen.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken door het bestuurslid;

c. wanneer de termijn voor de betreffende persoon is afgelopen;

d. door ontslag door de ledenvergadering.

De ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde onder opgaaf van redenen als bestuurslid schorsen en/of ontslaan. Het bestuur is bevoegd een bestuurslid voor een periode van maximaal dertig dagen te schorsen als bestuurslid. Als het bestuur overgaat tot schorsing moet de ledenvergadering binnen de periode waarvoor het bestuur de schorsing uitgesproken heeft hierover een besluit nemen.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vereniging en het uitvoeren van de wettige besluiten van de ledenvergadering voor zover deze betrekking hebben op het bestuur. Het bestuur kan zich laten bijstaan door één of meerdere leden van de vereniging om taken en bevoegdheden met betrekking tot de dagelijkse leiding van de vereniging te volbrengen.

Het bestuur is slechts binnen de bij reglementen gestelde grenzen bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10. Vertegenwoordiging

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Daarnaast zijn twee bestuursleden tezamen handelend bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. De ledenvergadering kan volmacht verlenen aan één of meer personen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 11. Besluitvorming

In gevallen waarbij de wet, de statuten of de reglementen niet anders voorschrijven, kan de ledenvergadering slechts een rechtsgeldig besluit over een voorstel nemen als de stemgerechtigden binnen de daarvoor gestelde termijn van het voorstel op de hoogte zijn gesteld, tenzij meer dan drie vierde van het totaal aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is en geen stemgerechtigde zich tegen het voorstel verzet.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en de reglementen niet hebben voorzien, besluit de ledenvergadering. Alleen in spoedeisende gevallen kan het bestuur een voorlopig besluit nemen, dat later bekrachtigd moet worden door de ledenvergadering.

Bij besluiten waaromtrent bij de wet, de statuten of de reglementen geen hogere opkomst is vereist kan een rechtsgeldig besluit slechts worden genomen indien ten minste tien procent van het totaal aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is op de ledenvergadering.

Wanneer over voorstellen waarbij een opkomst van ten minste drie vierde van het totaal aantal stemgerechtigden verplicht is, geen besluit genomen kan worden als gevolg van het ontbreken van een voldoende aantal stemgerechtigden, dan kan er op een eerstvolgende ledenvergadering, te houden ten minste acht dagen en uiterlijk zes weken later, een besluit worden genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, mits op deze ledenvergadering ten minste tien procent van het totaal aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten van de ledenvergadering zijn bindend voor alle leden van de vereniging en voor haar bestuur, mits zij niet in strijd zijn met de statuten van de vereniging.

Artikel 12. Boekjaar, jaarstukken en kascommissie

Het boekjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus.

Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, legt het bestuur het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid voor aan de ledenvergadering. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor.

Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de ledenvergadering geen verklaring van een accountant overlegd, dan dienen de bevindingen van een door de ledenvergadering ingestelde kascommissie, die de stukken onderzocht heeft, bij de stukken gevoegd te zijn.

Het bestuur doet de kascommissie, ten minste zes weken voor de dag waarop de ledenvergadering over voorgenoemde stukken besluit, de stukken toekomen. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 13. Statutenwijziging

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de ledenvergadering waar ten minste drie vierde van het totaal aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is, met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.

De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 14. Reglementen

De ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Reglementen regelen zaken die de ledenvergadering nodig, nuttig of wenselijk voorkomen.

De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of de wet. Mocht strijdigheid ontstaan, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Reglementen worden vastgelegd of gewijzigd in een ledenvergadering waarbij ten minste drie vierde van het totaal aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is, met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.

Er bestaat een huishoudelijk reglement waarin ten minste de zaken geregeld worden die volgens deze statuten in de reglementen moeten voorkomen.

Artikel 15. Ontbinding en vereffening

De vereniging wordt ontbonden:

a. indien twee derde van het totaal aantal stemgerechtigden zich voor ontbinding van de vereniging verklaart;

b. in alle gevallen bij het Burgerlijk Wetboek voorzien.

De ledenvergadering besluit over het batig saldo, dat zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging besteed wordt.

Contact information

Voldersgracht 1

2611 ET Delft

Mailbox 3131

Vaste lijn: 015 212 47 42

KvK: 40397066

Empirical research has shown that the association is difficult to reach on 2 January and 28 April.

Partners

Would you like to support the Koornbeurs for free? Order online via sponsorclicks!