Statuten


Artikel 1. Naam en zetel

De vereniging draagt de naam “Open Jongeren Vereniging De Koornbeurs” en is gevestigd te Delft.

Artikel 2. Doel

Het doel van de vereniging is een bijdrage te leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke bewustwording van jongeren, een ontmoetingspunt voor jongeren te zijn, een kritische en actieve houding ten aanzien van de maatschappij te bevorderen en bij te dragen aan de strijd tegen het maatschappelijk onrecht en voor een betere samenleving.

Artikel 3. Middelen

De vereniging probeert haar doel te bereiken door:

a. het houden van bijeenkomsten;
b. het oprichten van en zo nodig in stand houden van groepen;
c. het onderhouden van betrekkingen met andere organisaties;
d. het op peil houden van de benodigde faciliteiten;
e. andere middelen.

Artikel 4. Leden

Leden zijn zij, die als zodanig door de ledenvergadering zijn erkend. Zij, die het lidmaatschap aanvragen, worden geacht in te stemmen met het doel van de vereniging.

Artikel 5. Einde lidmaatschap

Men houdt op lid te zijn:
a. door overlijden;
b. wanneer men als lid bedankt, hetgeen alleen schriftelijk kan geschieden bij het bestuur;
c. wanneer men wegens wanbetaling van het lidmaatschap vervallen wordt verklaard, zoals geregeld bij huishoudelijk reglement;
d. wanneer men krachtens besluit van de ledenvergadering van de vereniging van het lidmaatschap vervallen wordt verklaard. Men kan slechts van het lidmaatschap vervallen worden verklaard krachtens een besluit van een ledenvergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, met twee/derde van de uitgebrachte stemmen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.

Artikel 6. Schorsingen

Schorsingen van leden van de vereniging worden bij huishoudelijk reglement geregeld, met dien verstande evenwel dat schorsing slechts kan geschieden krachtens besluit van een ledenvergadering voor een tijdvak van ten hoogste één jaar, terwijl het bestuur bevoegd is in afwachting van een ledenvergadering tot voorlopige schorsing over te gaan voor een tijdvak van ten hoogste één maand, met uitzondering van schorsing in verband met wanbetaling, waarbij het bestuur zonder meer tot schorsing kan overgaan voor een tijdvak van ten hoogste drie maanden.

Artikel 7. Verenigings- en boekjaar

Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van één januari tot en met éénendertig december.

Artikel 8. Bestuur

De leden van het bestuur van de vereniging worden uit de leden gekozen door de ledenvergadering. De procedure die bij de verkiezingen wordt gevolgd, staat beschreven in het huishoudelijk reglement. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, te weten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en twee penningmeesters. Daalt het aantal bestuursleden beneden de vijf, dan blijft het bestuur bevoegd.
Ten behoeve van de vervulling van een vacature, kunnen alle leden zich kandidaat stellen bij het bestuur.
Een bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door bedanken van het bestuurslid;
c. wanneer de bij huishoudelijk reglement bepaalde termijn voor de betreffende persoon is afgelopen;
d. door ontslag door de ledenvergadering.
Het bestuur is bevoegd in afwachting van de eerstvolgende ledenvergadering tot schorsing van een bestuurslid over te gaan.
Het bestuur is belast met de taak, de vereniging te besturen en de besluiten van de ledenvergadering uit te voeren. Een nadere specificatie van de bestuurstaken wordt bij huishoudelijk reglement bepaald.
Het bestuur is bevoegd, binnen de bij huishoudelijk reglement gestelde grenzen, tot het afsluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Twee bestuursleden zijn tezamen bevoegd om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Artikel 9. Ledenvergaderingen

De leden van de vereniging worden schriftelijk uitgenodigd voor iedere ledenvergadering.
Elk jaar wordt tenminste één ledenvergadering gehouden waarop het beleid van de vereniging wordt vastgesteld. Verdere regeling van de ledenvergadering wordt bij huishoudelijk reglement vastgelegd.
Alle leden hebben stemrecht. De besluiten van de ledenvergadering zijn bindend voor alle leden van de vereniging en voor haar bestuur als zodanig, mits zij niet in strijd zijn met de statuten van de vereniging.

Artikel 10. Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging vloeien voort uit:
a. contributies;
b. boeten;
c. overige inkomsten, te regelen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 11. Huishoudelijk reglement

Er bestaat een huishoudelijk reglement dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met de statuten van de vereniging en dat alle zaken regelt bij de statuten voorgeschreven of waarvan de regeling de ledenvergadering nodig, nuttig of gewenst voorkomt. Het huishoudelijk reglement wordt door de leden vastgesteld of gewijzigd in een ledenvergadering, waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met twee/derde van de uitgebrachte stemmen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.

Artikel 12. Statutenwijziging

Tot statutenwijziging kan niet anders worden besloten dan in een ledenvergadering waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is, met twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.

Artikel 13. Besluitvorming

Wanneer over voorstellen zoals bedoeld in de artikelen 5, 11 en 12 waarvoor in de desbetreffende vergadering tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn, geen besluit kan worden genomen tengevolge van het ontbreken van een voldoende aantal leden, kunnen over dergelijke voorstellen desalniettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen in een volgende ledenvergadering te houden tenminste acht dagen later en uiterlijk eenenveertig dagen later, met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 14. Ontbinding

De vereniging wordt ontbonden:
a. indien twee/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden van de vereniging zich voor ontbinding van de vereniging verklaart.
Over het batig saldo wordt zo spoedig mogelijk op een ledenvergadering een besluit genomen.
b. in gevallen bij het Burgerlijk Wetboek voorzien.

Artikel 15. Slot

In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet hebben voorzien, beslist de ledenvergadering. Alleen in spoedeisende gevallen kan het bestuur van de vereniging een voorlopige beslissing nemen, die later bekrachtigd moet worden door de ledenvergadering.