Alcoholbestuursreglement Open Jongerenvereniging de Koornbeurs

31-03-2017

Preambule

In overweging nemende dat:

 • Paracommerciële instellingen (op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet) dienen te beschikken over een bestuursreglement waarin aangegeven wordt hoe de verantwoorde verstrekking van alcohol binnen de instelling geschiedt;
 • In dit verband met paracommerciële instelling wordt bedoeld: een instelling met een kantine in eigen beheer (recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke instellingen) – verder te noemen instelling;
 • De instelling met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • Het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de instelling hebben;
 • Het bestuur van O.J.V. De Koornbeurs zich hiervoor actief inzet; 

heeft het bestuur van Open Jongerenvereniging De Koornbeurs het bestuursreglement Alcoholbestuursreglement vastgesteld.

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Grondslag

Dit reglement dient als waarborg voor de verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank door O.J.V. De Koornbeurs vanuit het oogpunt van Sociale Hygiëne. Het is een reglement zoals bedoeld in artikel 9 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2 Begripsbepalingen

a. O.J.V. de Koornbeurs: Open Jongerenvereniging de Koornbeurs, hierna te noemen als O.J.V. de Koornbeurs, is een jongerenvereniging en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Delft onder het KvK-nummer 40397066. O.J.V. de Koornbeurs wordt geleid door een bestuur dat wordt gekozen voor een bepaalde tijd zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

b. De Koornbeurs: De Koornbeurs is de naam van de sociëteit, gelegen aan de Voldersgracht 1 te Delft. De sociëteit is altijd toegankelijk voor leden van O.J.V. de Koornbeurs en op bepaalde tijden ook open voor niet-leden, uitzonderingen daargelaten (zoals mensen die ooit ontzegd zijn). Tevens mogen leden introducés meenemen, zoals vermeld in het sociëteitsreglement van O.J.V. de Koornbeurs. Het bestuur van O.J.V. de Koornbeurs is verantwoordelijk voor het beheer van de sociëteit.

c. Alcoholhoudende Dranken

 • Onder zwak alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;
 • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.

d. Sociale hygiene: Elke horecaonderneming dient te beschikken over twee zogenaamde leidinggevenden die beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne (populair: het Horecadiploma).

Met het begrip sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen op een verantwoorde wijze met elkaar omgaan en rekening houden met ieders normen en waarden. In de praktijk van een horecaonderneming gaat het daarbij in concrete zin om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik kan worden bevorderd. Het examen Verklaring Sociale Hygiëne dat wordt afgenomen door de Stichting Vakopleiding Horeca (SVH) toetst de kennis van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving, enige kennis van alcohol, drugs en gokken en van enkele noodzakelijke voorzieningen van de inrichting.

e. Leidinggevenden: Binnen elke vereniging zullen tenminste twee personen aangewezen moeten worden als leidinggevenden en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid. Zij geven, na aanstelling door de Algemene Ledenvergadering, de onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden binnen de vereniging.

f. Barverantwoordelijke / Verantwoordelijke Tapper (VT’er): Een VT’er is een vrijwilliger die barwerkzaamheden uitvoert ten dienste van O.J.V. de Koornbeurs op tijden dat er alcohol wordt verstrekt. De VT´er heeft directe leiding over de personen die alcohol verstrekken. Een VT’er heeft een instructie over verantwoord alcoholgebruik gevolgd (als model geldt de IVA: Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) en staat als zodanig geregistreerd bij de vereniging. De kwalificatienormen voor een VT’er zijn vastgelegd in artikel 7 van dit Alcoholbestuursreglement. De barverantwoordelijke, welke voldoet aan dezelfde eisen en verantwoordelijkheden als een VT’er, kan op incidentele basis en alleen na specifieke goedkeuring van de barcommissie dezelfde taken als een VT’er uitvoeren. In dit Alcoholbestuursreglement kan op elke plek waar de term VT’er gebruikt wordt, vervangen worden door Barverantwoordelijke.

g. Barvrijwilliger: Een barvrijwilliger staat net als een VT’er bar, maar heeft hier alleen de leiding over als er geen VT’er aanwezig is. De kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 8 van dit Alcoholbestuursreglement.

h. Leden: Met leden worden de mensen bedoeld, die lid zijn van O.J.V. de Koornbeurs. Leden moeten tenminste 16 jaar oud zijn.

Artikel 3 Situatiebeschrijving

O.J.V. de Koornbeurs is een open jongerenvereniging. Hiermee wordt bedoeld dat iedere jongere, die het doel van de vereniging onderschrijft, lid kan worden (mits tussen de 16 en 30 jaar oud). Ook wil O.J.V. de Koornbeurs activiteiten organiseren die ook voor jongeren toegankelijk zijn, lid of geen lid.

O.J.V. de Koornbeurs stelt de Koornbeurs ook open voor het publiek. Dit gebeurt doordeweeks standaard vanaf 18.30 tot 01.00 uur. In overleg met de leidinggevenden kan van deze tijden afgeweken worden. Verder kunnen er (ook buiten deze tijden) activiteiten zijn, zoals een bandavond, cabaret, een toneelvoorstelling of disco’s. Alle activiteiten zullen geschieden tijdens de openingstijden, die op de exploitatievergunning van de gemeente Delft staan.

Leden hebben in principe altijd toegang tot de Koornbeurs. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat leden het als een nachtcafé of slaapplaats gebruiken en hier wordt ook door het bestuur op toegezien.

Artikel 4 Wettelijke bepalingen

Artikel 4.1 Eindverantwoordelijkheid bestuur (artikel 9 Drank- en Horecawet)

 • Het bestuur van de vereniging ziet toe dat tijdens de verstrekking van alcoholhoudende drank te allen tijde minstens twee gekwalificeerde personen aanwezig zijn. Onder gekwalificeerde personen rekent de wet personen die als leidinggevenden op de vergunning staan vermeld en bovendien in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne of barvrijwilligers die een IVA diploma bezitten.
 • De leidinggevenden of de VT’ers zien namens het bestuur toe dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden uit oogpunt van Sociale Hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt.
 • Het bestuur van de vereniging garandeert de kwalificatienormen voor genoemde personen. De normen staan in artikel 7 van dit Alcoholbestuursreglement vermeld.
 • Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de inhoud en naleving van het reglement.


Artikel 4.2 Handhaving leeftijdsgrenzen (artikel 20 Drank- en Horecawet)

 • In de vereniging mogen zwak alcoholhoudende en sterk alcoholhoudende dranken slechts worden verkocht of verstrekt aan personen waarvan is vastgesteld dat zij 18 jaar of ouder zijn.
 • Alcoholhoudende drank mag niet verstrekt worden aan meerderjarigen terwijl deze kennelijk bedoeld is voor consumenten die nog niet de genoemde leeftijden hebben bereikt.


Artikel 4.3 Schenkverbod en lokaalverbod voor bepaalde personen (o.a. artikel 20 Drank- en Horecawet en wetboek van strafrecht, artikel 252)

 • Het is verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
 • Het is niet toegestaan het gebruik van alcohol al dan niet onder dreiging met geweld of anderszins af te dwingen.
 • Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen, waarbij daartoe een redelijk vermoeden bestaat dat dit leidt tot de verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Het is verboden personen toe te laten die zichtbaar teveel hebben gedronken alsmede personen die onder invloed van drugs en/of andere psychotrope stoffen zijn.


Artikel 4.4 Vastleggen openingstijden en schenktijden

Maandag  13.00 tot 01.00

Dinsdag  13.00 tot vrij

Woensdag vrij tot 01.00

Donderdag  13.00 tot vrij

Vrijdag  vrij

Zaterdag vrij

Zondag vrij tot 01.00


Op bovengenoemde tijden kan de Koornbeurs open zijn voor publiek. Meestal zijn er echter beperkte tijden dat de Koornbeurs open is voor publiek.


Artikel 4.5 Mogelijkheden van verstrekking alcoholhoudende drank

De verstrekking van drank door O.J.V. de Koornbeurs gebeurt op verschillende manieren aan zowel leden als niet-leden.

 • Tijdens openingstijden aan zowel leden als niet-leden door een barvrijwilliger in de Koornbeurs.
 • Door een barvrijwilliger in de Koornbeurs wanneer de Koornbeurs slechts toegankelijk is voor leden en introducés of een speciaal uitgenodigd gezelschap.
 • Wanneer de bar (in de Koornbeurs) gesloten is en (alleen) leden zelf hun drank mogen pakken.
 • Tijdens ledenweekenden buiten de Koornbeurs aan alleen leden.
 • Uitzonderingen op de bovengenoemde situaties.


Voor elk genoemde situatie zal een beschrijving gegeven worden in artikel 5.3 van de huis- en gedragsregels hoe er verantwoord drank kan worden geschonken en welke betalingsmogelijkheden er zijn.

Artikel 5 Huis- en gedragsregels

Artikel 5.1 Algemene gedragsregels

 • Op de vereniging worden geen spelletjes gespeeld waarbij het drinken van grote hoeveelheden drank wordt aangemoedigd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken bij voorkeur geen alcohol, maar als zij dat toch wensen, op een verantwoorde manier.
 • De leidinggevenden en de barvrijwilligers zijn ervoor verantwoordelijk dat aanwezigen die zichtbaar te veel hebben gedronken en voor wie het onverantwoord wordt geacht dat zij alleen vertrekken vervoer en/of begeleiding wordt geregeld.
 • Het bestuur poogt, met behulp van de barvrijwilligers, mensen die regelmatig te veel drinken aan te spreken op hun gedrag en te wijzen op de gevolgen van overmatig alcoholgebruik.
 • In geval van overtreding van de gedragsregels stelt het bestuur sancties op zoals beschreven in Huishoudelijk Reglement artikel 2.4 en Sociëteitsreglement artikel 5.2.


Artikel 5.2 Prijsbeleid en standaardhoeveelheden

 • De vereniging zorgt dat er altijd een voldoende gevarieerd aanbod aan alcoholvrije dranken beschikbaar is. De prijzen van alcoholvrije dranken zijn bij voorkeur lager dan de prijzen van alcoholhoudende dranken. Er is altijd een alcoholvrije drank te koop welke minstens tien cent goedkoper is dan de goedkoopste alcoholhoudende drank.
 • Kraanwater is gratis te verkrijgen aan de bar.
 • De enige vaste kortingen op standaardbier zijn de zogenaamde meterkorting: 13 bier voor de prijs van 12 en de zogenaamde pitcherkorting: 6 bier voor de prijs van 5,6.
 • Alcoholhoudende dranken worden in standaardglazen geschonken.
 • Een standaardglas tapbier bevat 250 cc bier (5% alcohol).
 • Een standaardglas wijn bevat 105 cc wijn (12% alcohol).
 • Een standaardglas port of sherry bevat 70 cc drank (20% alcohol).
 • Een standaardglas sterke drank bevat 35 cc sterke drank (35% alcohol).
 • Bier met een hoger alcoholpercentage dan het standaardbier wordt nooit goedkoper verkocht dan het standaardbier.


Artikel 5.3 Tijds- en plaatsgebonden huisregels m.b.t. het nuttigen van drank

Situatie 1: tijdens standaard openingstijden

 • De verstrekking van drank geschiedt door barvrijwilligers. Tijdens doordeweekse dagen zijn er tenminste twee gekwalificeerde barvrijwilligers aanwezig gedurende openingstijden, zoals gedefinieerd in artikel 3. De leidinggevenden garanderen dat de barvrijwilligers beschikken over een kwalificatie zoals vastgelegd in artikel 8 van dit alcoholbestuursreglement. Het bestuur ziet er per activiteit, zoals bijvoorbeeld een disco, verhuurfeest of andere grote activiteit, op toe dat er een VT’er wordt ingedeeld wanneer dit nodig wordt geacht.
 • Betalingen worden contant of via pin gedaan. Een lid of bezoeker kan ook op rekening drinken nadat deze persoon een betalingsovereenkomst is aangegaan met de vereniging of een betaalpas heeft aangevraagd welke slechts een positief vooruitbetaald saldo toelaat. De desbetreffende personen krijgen hierbij direct inzicht in het (eventueel negatieve) saldo op zijn/haar rekening. Partijen die vooraf een betalingsovereenkomst zijn aangegaan mogen op rekening drinken totdat het vooraf vastgestelde bedrag is bereikt.
 • De betaalwijze van alcoholhoudende dranken is zodanig dat de consument direct inzicht behoudt in de hoeveelheid alcohol die hij/zij heeft gedronken. Als regel geldt dat er direct betaald wordt; uitzonderingen op deze regel worden door het bestuur en de betrokken partijen vastgesteld in een betalingsovereenkomst.
 • Tijdens disco’s moet iedereen 16 jaar of ouder zijn.


Situatie 2: wanneer de bar (in de Koornbeurs) gesloten is en (alleen) leden zelf hun drank mogen pakken

Deze situatie komt bijvoorbeeld voor als de bar sluit, maar leden zin hebben om langer te blijven. Ook kan het gebeuren dat leden overdag actief zijn, maar dat er geen barvrijwilliger aanwezig is (bijvoorbeeld een klusdag), maar wel eigen drank willen pakken. Voor deze situaties gelden de volgende regels:

 • De barvrijwilligers en/of het bestuur bepalen of de aanwezige leden verantwoordelijk en nuchter genoeg zijn om te blijven. Degene die niet aan deze eisen voldoen worden weggestuurd.
 • Verder zijn de betalingsmogelijkheden en prijzen gelijk aan situatie 1.


Situatie 3: ledenweekenden

 • Tijdens ledenweekenden wordt er alleen bier en wijn als alcoholische drank door O.J.V. de Koornbeurs verstrekt.
 • Betaling gebeurt achteraf.
 • De organiserende partij stelt een verantwoordelijke aan, welke voldoet aan de eisen gesteld in Artikel 7, voor de verstrekking van alcoholhoudende drank.

Paragraaf 2: Sociaal Hygiënische bepalingen


Artikel 6 Vaststellen en wijzigen van het Alcoholbestuursreglement


Het bestuur van de vereniging stelt het Alcoholbestuursreglement op. Het concept-Alcoholbestuursreglement wordt aan de leden in een ledenvergadering voorgelegd. Op grond hiervan wordt het reglement zo nodig bijgesteld en in stemming gebracht. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.


Het bestuur stelt nadere richtlijnen vast ten behoeve van een zorgvuldige procedure omtrent de totstandkoming van het Alcoholbestuursreglement. Deze richtlijnen betreffen o.a. het ter inzage leggen van het conceptreglement, de mogelijkheid tot amenderen door de leden, het moment van inwerkingtreding, etc..


Het Alcoholbestuursreglement moet worden ingediend bij de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank-en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning. De gemeente kan eveneens verzoeken tot het indienen van het Alcoholbestuursreglement als onderdeel van een bestaande drank- en horecavergunning. De vereniging kan eveneens besluiten tot het indienen van het Alcoholbestuursreglement zonder dat er een noodzaak is van een aanvraag voor een nieuwe vergunning. Wijzigingen van het Alcoholbestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Artikel 7 Kwalificatienormen en Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor een VT’er


De VT’er is tijdens het open zijn van de bar verantwoordelijk voor het runnen van de bar. De volgende kwalificatienormen zijn vastgesteld voor een VT’er: VT’ers

 • zijn tenminste 18 jaar oud;
 • hebben met goed gevolg een instructie over verantwoord alcoholgebruik gevolgd die gepresenteerd is door een terzake deskundige; aanbevolen wordt de IVA;
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 • zijn door de leidinggevenden goedgekeurd als verantwoordelijke;
 • zijn betrokken bij de vereniging als lid.

Artikel 8 Kwalificatienormen en Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor barvrijwilliger


De volgende kwalificatienormen zijn vastgesteld voor een barvrijwilliger: barvrijwilligers

 • zijn tenminste 16 jaar oud;
 • hebben met goed gevolg een instructie over verantwoord alcoholgebruik gevolgd die gepresenteerd is door een terzake deskundige; aanbevolen wordt de IVA;
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 • zijn betrokken bij de vereniging als lid. 


Als uitzondering kunnen personen die vooraf mondeling of schriftelijk toestemming hebben gekregen van het bestuur ook barvrijwilliger zijn.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties


Conform het gestelde in artikel 1 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de jongerenvereniging met betrekking tot de bar. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen van dit reglement moeten worden voorgelegd aan het bestuur van de jongerenvereniging. Het bestuur en de leidinggevenden hebben verantwoordelijkheid voor de naleving en zullen bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten, sociëteitsreglement en het huishoudelijk reglement.


Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Contactgegevens

Voldersgracht 1

2611 ET Delft

Postbus 3131

Vaste lijn: 015 212 47 42

KvK: 40397066

Uit empirisch onderzoek is gebleken dat de vereniging slecht bereikbaar is op 2 januari en 28 april.

Partners

De Koornbeurs gratis steunen? Bestel online via sponsorkliks!