1 Algemene bepalingen

1.1 De sociëteit van de vereniging is gevestigd in het gebouw “De Koornbeurs”, Voldersgracht 1 te Delft.

1.2 Het sociëteitsreglement regelt toegang tot en beheer van de sociëteit en gebruik en beheer van de materiële faciliteiten van de vereniging.

2 Beheer

2.1 Het bestuur van de vereniging is belast met het beheer van de sociëteit en de materiële faciliteiten van de vereniging en kan zich in deze taak laten bijstaan door bestuurlijke werkgroepen.

2.2 De ledenvergadering kan besluiten een deel van het beheer van de sociëteit of materiële faciliteiten van de vereniging over te dragen aan een commissie.

3 Toegang en gebruik

3.1 De ledenvergadering bepaalt welke ruimten van de sociëteit voor de leden algemeen toegankelijk zijn en welke materiële faciliteiten van de vereniging in het algemeen voor de leden beschikbaar zijn. Het bestuur kan slechts in uitzonderlijke gevallen van deze bepalingen afwijken.

3.2 Niet geschorste leden en kennismakers hebben recht op toegang tot de sociëteit met de daarin voor leden algemeen toegankelijke ruimten en recht op gebruik van de materiële faciliteiten die de vereniging haar leden biedt, voor zover hen het betreffende recht niet is ontzegd.

3.3 Voorts hebben introducés van aanwezige leden of kennismakers en overige personen aan wie het bestuur of de ledenvergadering toegang heeft verleend recht op toegang tot de sociëteit met de daarin voor leden toegankelijke ruimten, voor zover hen niet de toegang tot de sociëteit is ontzegd.

3.4 Personen die toegang hebben tot de ledenvergadering hebben toegang tot de sociëteit wanneer daar een ledenvergadering plaatsvindt.

3.5 Niet geschorste leden en kennismakers hebben het recht personen te introduceren met inachtneming van de volgende punten:

a. geschorste leden kunnen niet geïntroduceerd worden;

b. het totale aantal aanwezige introducés mag niet groter zijn dan het totale aanwezige leden en kennismakers;

c. de kennismaker of het lid is, binnen de grenzen van de redelijkheid, verantwoordelijk voor het gedrag van zijn introducés.

3.6 Voor zover er hiervoor geen specifiek persoon is aangewezen, zijn de aanwezige leden gezamenlijk verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de sociëteit.

4 Openstelling

4.1 De ledenvergadering kan voor bepaalde ruimten van de sociëteit tijden vaststellen waarbinnen deze ruimten algemeen toegankelijk zijn. Binnen deze openingstijden heeft een ieder toegang tot de betreffende ruimten, voor zover hem niet de toegang tot de sociëteit is ontzegd.

4.2 De ledenvergadering kan voor bepaalde ruimten van de sociëteit tijden vaststellen waarbinnen anderen dan niet-geschorste leden en kennismakers entreegeld verschuldigd zijn voor de toegang tot deze ruimten. De ledenvergadering stelt de entreeprijzen vast.

4.3 Het bestuur is bevoegd in uitzonderlijke gevallen van de door de ledenvergadering vastgestelde openingstijden af te wijken.

4.4 Binnen de openingstijden is ten minste één iemand in de sociëteit aangewezen die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de sociëteit.

5 Ontzeggingen

5.1 Het bestuur kan een persoon de toegang tot de sociëteit ontzeggen als het dit noodzakelijk acht om de veiligheid van degenen in de sociëteit te waarborgen.

5.2 Het orgaan dat verantwoordelijk is voor het beheer van een materiële faciliteit kan in geval van misbruik een persoon het gebruik van de materiële faciliteit ontzeggen.

5.3 Als iemand de toegang tot de sociëteit of het gebruik van een materiële faciliteit is ontzegd, worden de naam van de betrokkene en de redenen van dit besluit aan de ledenvergadering bekend gemaakt. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk en met opgaaf van redenen van dit besluit in kennis gesteld.

5.4 Als een lid de toegang tot de sociëteit of het gebruik van een materiële faciliteit is ontzegd kan hij, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, in beroep gaan bij de ledenvergadering door dit schriftelijk aan het bestuur of de betrokken commissie bekend te maken. Binnen eenentwintig dagen na ontvangst van het bezwaarschrift dient een ledenvergadering te worden gehouden. De ledenvergadering spreekt zich uit over de voortzetting of opheffing van de ontzegging. Totdat de ledenvergadering hierover een besluit genomen heeft blijft de ontzegging van kracht.

6 Overige bepalingen

6.1 Het sociëteitsreglement kan door de ledenvergadering worden gewijzigd zoals geregeld in de statuten.

6.2 Behoudens de artikelen in hoofdstuk 6 kan in noodgevallen van een artikel of een gedeelte van een artikel van dit sociëteitsreglement dispensatie worden aangevraagd zoals geregeld in het huishoudelijk reglement.

Contact information

Voldersgracht 1

2611 ET Delft

Mailbox 3131

Vaste lijn: 015 212 47 42

KvK: 40397066

Empirical research has shown that the association is difficult to reach on 2 January and 28 April.

Partners

Would you like to support the Koornbeurs for free? Order online via sponsorclicks!